Vítejte

Obchodní společnost Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČ 259 95 421

sídlem Horní Bradlo, 539 53 Horní Bradlo čp. 57 (dále též jen „společnost“)

www. zemedelskaas-hornibradlo.cz 

mob. tel.: 606788667, 606788660                              

email.:      javorne.mrtka@seznam.cz

 

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ PER ROLLAM

valné hromady společnosti Zemědělská a.s. Horní Bradlo 

 

S ohledem na přijatá opatření při pandemii nákazy COVID-19 představenstvo Zemědělské a.s. Horní Bradlo předkládá tímto akcionářům společnosti Zemědělská a.s. Horní Bradlo návrh na rozhodnutí per rollam ve věci:

1) Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku.

2) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019.

 

Návrh usnesení (rozhodnutí) valné hromady a jeho zdůvodnění

Návrh usnesení (rozhodnutí) k bodu 1:

Schvaluje se účetní závěrka společnosti za rok 2019 a disponibilní zisk                              ve výši 1 306 056,59 Kč bude rozdělen takto:

příděl do rezervního fondu        65 303,00 Kč

příděl do dalšího fondu            261 211,00 Kč

výplata dividend akcionářům   449 630,00 Kč

nerozdělený zisk                    529 912,59 Kč

 

Zdůvodnění: Ke schválení účetní závěrky obchodní společnosti musí dojít nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní závěrka Zemědělské a.s. Horní Bradlo byla vypracována k 31.12.2019 a tedy do 30.6.2020 musí být svolána valná hromada a účetní závěrka schválena. Po doplnění fondů společnosti Zemědělská a.s Horní Bradlo postupem dle § 12 stanov se navrhuje podle § 13 stanov z části zisk rozdělit mezi akcionáře a ve zbytku v zájmu zachování finanční stability ponechat na účtu nerozděleného zisku minulých let. Podíl na zisku akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

Návrh usnesení (rozhodnutí) k bodu 2:

Schvaluje se konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2019.

Zdůvodnění: dtto předchozí bod

 

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři (doručení vyrozumění o uložení na poště). Do 15 dnů ode dne doručení tohoto dopisu (doručení vyrozumění o jeho uložení na poště) akcionáři, tak musí být vyjádření akcionáře doručeno (nestačí jej podat k poštovní přepravě) do sídla společnosti Zemědělská a.s Horní Bradlo.

 

            Ing. Josef Mrtka                                     Ing. Ladislav Málek

místopředseda představenstva                  předseda představenstvenstva

 

 

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019

Vzor vyjádření akcionáře

Účetní závěrka společnosti za rok 2019

Konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2019


Kontakty

Zemědělská a.s. Horní Bradlo
akciová společnost

Telefon: 469 338 182
E-mail: podatelna@zemedelskaas-hornibradlo.cz

Horní Bradlo 57
Horní Bradlo
539 53